புதியவை

செவ்வாய், 2 ஏப்ரல், 2013

விளையாட்டுப் போட்டி மாணவ மாணவிகள் Sports competition- 2013

KABADI - KABADI
S.NO NAME
1 ABSAR ALI KHAN  
S/O YUSUF AJEES
2 AL KAMAS ALI  
S/O KADER ALI
3 AHAMED ALI  
S/O NASUMYDEEN
4 FAROSE KHAN  
S/O SEENI KASEEM
5 THOUFIQ ALI  
S/O SYED IBRAHIM
6 MOHAMMED FASIL  
S/O SEGUNA PILLAI
7 MAHATHIR  
S/O NASUMYDEEN
8 MOHAMMED AJMAL  
S/O SEGUNA PILLAI
9 MOHAMMED THARIK  
S/O SEENI SAMSU
10 FAROSE KHAN  
S/O NABISATH ALI
11 OSAMA  
S/O BASHIR MOHAMMED
12 MOHAMMED EETH  
S/O MYDEEN BAKKIR
\
LION MAN GUN
S.NO NAME  
1 ABSAL KHAN  
S/O SUBAYAR ALI
2 MOHAMMED AJAR  
S/O ABDUL HAKKIM
3 ABUBAKKAR SIDDIQ  
S/O SAHUBAR SATHIQ
4 MOHAMMED SHARUKKHAN  
S/O IBRAHIM
5 MAHATHIR  
S/O MOHAMMED RAFIQ
6 MUSABAR MYDEEN  
S/O NAGOOR KANI
7 MOHAMMED NOORUL FARHAN  
S/O JALALUTHEEN
8 ABDUL BASITH ALI  
S/O MUJIBURAHMAN
9 NABILA BANU  
D/O THAHIR
10 NISHIYA BANU  
D/O SYED ABDHAHIR
11 SARMILA BANU  
D/O SEGUMAIDEEN
12 ABROS BANU  
D/O SHAJAHAN
13 AYISHA BANU  
D/O MUSTHAFA
14 NAVAS NISHA  
D/O NAGOOR KANI
15 RAHMATH NISHA  
D/O ABDUL RAHMAN
16 THULBIYA  
D/O SYED MOHAMMED
 

IN-OUT (GIRLS)
S.NO NAME STATUS
1 SARMILA BANU  
 D/O JAHIR HUSSAIN
2 FARAYIN  
D/O SEENI KASIM
3 AFRIN BANU  
D/O SEENI KASIM
4 AFRIN JARIYA  
D/O SHEIK MOHAMMED
5 FAYISA BANU  
D/O BASHEER
6 LAHILA  
D/O NABISATH ALI
7 FAISARA FAHIMA  
D/O AMEEN
8 BISMI BANU  
D/O KHAN MOHAMMED
9 SAMSU RIHANA  
D/O JASIM
10 ABIRUN ABSANA  
D/O NAINA MOHAMMED
11 SIRIN SITHARA  
D/O MUJIBURAHMAN
12 AL FATHIMA  
D/O MURUGAVEL

   

LEMON SPOON
S.NO NAME STATUS
1 BISMI BANU  
D/O NOOR MOHAMMED
2 SHERIN LEEMA  
D/O MUSABAR KHAN
3 BENASIR  
D/O HABIB RAHMAN
4 RAMAZHAN RASITHA  
D/O SAMSU
5 JINORIA  
D/O HAMSA
6 ABSANA NASRIN  
D/O SYED SHIEK
7 MUHABBATH NISA  
D/O THAYAR SULTHAN
8 RUBIYA BANU  
D/O ABDUL RAHIM
9 BASILA BANU  
D/O NAGOOR KANI
10 BARHANA  
D/O ABDUL KUTHUS


CLAPPING (BOYS)
S.NO NAME STATUS
1 MOHAMMED SAIBULLAH  
S/O ABDUL RAHIM
2 ABDUL KALAM  
S/O SAJAHAN
3 MOHAMMED ALBUDEEN  
S/O MOHAMMED FAIZAL
4 MOHAMMED ASLAM  
S/O MOHAMMED SHEIK
5 MUSABAR KHAN  
S/O SYED KASEEM
6 AL AMEEN  
S/O SYED IBRAHIM
7 MOHAMMED SALIK  
S/O SYED ABDHAHIR
8 MOHAMMED THALUHA  
S/O ABDUL KADHAR
9 MOHAMMED JAHIR KHAN  
S/O SHEIK ABDULLAH
10 MOHAMMED AATHIL  
S/O MUSABAR KHAN
11 BAKKIR MYDEEN  
S/O NAGOOR KANI
12 RAMLI SHARIF  
S/O MOHAMMED KASIM
13 SEENI MOHAMMED  
S/O JAMEEN
CLAPPING (GIRLS)
S.NO NAME STATUS
1 NASRIN JARIA   
D/O SEENI ABBAS
2 NOORUL ALINA  
D/O NOORTHEEN
3 MUSRIN SABINA  
D/O SAMSUDEEN SHEIK MOHAMMED
4 THAHIRA BANU  
D/O SYED ABDUL KADHAR
5 BISMI BANU  
D/O KADHAR MYDEEN
6 NOORUL RAFIKA  
D/O THAYAR SULTHAN
7 SABINA BANU  
D/O JABARULLA KHAN
8 JASMIN BANU  
D/O MOHAMMED HUSSAIN
9 HASAN BEEVI  
D/O ABDUL RAHIM
10 JAFRAN JARIYA  
D/O MOHAMMED KASIM

REJINA BANU
D/O SAMSU MUSABAR
11
BASKET BALL (BOYS)
S.NO NAME STATUS
1 MOHAMMED ABSAR  
S/O SYED ABTHAHIR
2 MOHAMMED SALAHUDEEN  
S/O SATHAKATHULLAH AALIM
3 MOHAMMED HARISH  
S/O NOORUL AMEEN
4 MOHAMMED MUJAYHID  
S/O SHEIK MOHAMMED
5 SAMSU ALI  
S/O SYED KASIM
6 MOHAMMED FAIZ  
S/O NASIR KHAN
7 SHEIK MAIDEEN  
S/O NAGOOR KANI
8 SAMSU HUTHA  
S/O SYED
9 THAMISH  
S/O SAMSUTHEEN SHEIK MYDEEN
10 AHSAN  
S/O ABDUL RAHIM
   DO THIS - DO THAT
S.NO NAME STATUS
1 SHEIK MOHAMMED  
S/O ABDUL KABOOR
2 MOHAMMED SADHIK  
S/O MAIDEEN PAKEER
3 SAMSUDEEN  
S/O RAJA MOHAMMED
4 MOHAMMED ARFIN  
S/O NASMAIDEEN
5 ABDUL RAHMAN  
S/O ISMAIL
6 ANIK IJAS ALI  
S/O SHEIK MOHAMMED
7 MOHAMMED JAMIM  
S/O ISMAIL
8 SYED IBRAHIM  
S/O MUSAFAR
9 NISAN PATHAN  
S/O KALIL RAHMAN
10 YASIN  
S/O KADER MYDEEN


SKIPPING
S.NO NAME STATUS
1 JINNIRA FAIROZ  
D/O MOHAMMED HUSAIN
2 BASILA BANU  
D/O SYED ABDHAHIR
3 RAMSIYA SAHANA  
D/O AKBAR ALI
4 SABINA BANU  
D/O RAHMATHULLAH
5 ABRA BEGAM  
D/O JABARULLAH KHAN
6 DHANIYA BANU  
D/O KANI
7 RAFIKA SAFRIN  
D/O SAMSUDEENIN-OUT(BOYS)
S.NO NAME STATUS
1 SEENI ARSHATH  
S/OSEENI SAMSU
2 MOHAMMED USAIN  
S/O MOHAMMED MUJIBRAHMAN
3 MOHAMMED SAMSU  
S/O SYED KASIM
4 MOHAMMED IRFAN  
HAKIM
5 SIRAJDEEN  
S/O SAMSUDEEN
6 MOHAMMED ASLAM  
S/O ABDUL RAHIM
7 SEENI MOHAMMED  
S/O ALHARIS
8 MOHAMMED ASIK  
S/O SYED IBRAHIM
9 MOHAMMED MAHADHIR  
S/O MOHAMMED MAIDEEN
10 ALDHAB HUSAIN  
S/O MOHAMMED AMIN
11 MOHAMMED NAVAB  
S/O MOHAMMED SHARIF

RUNNING (BOYS)
S.NO. NAME STATUS
1 HABIB  
S/O SYED
2 SAMATHU  
S/O ABDUL KAPOOR
3 IMTHIYAS  
S/O MOHAMMED ALI
4 ABSAR ALI  
S/O SYED SHEIK
5 HANIFA  
S/O AYUB KHAN
6 AL AATHIB  
S/O SYED IBRAHIM
7 ASARAB  
S/O SEENI MYDEEN
8 ABDUL RAHMAN  
S/O AJMEER KHAN
9 NISATH ALI   
S/O SYED
10 SAFAN  
S/O SAJAHAN
11 SHAHIM  
S/O ALI
12 MOHAMMED RASIN  
S/O SYED

MUSIC CIRCLE (GIRLS)
S.NO. NAME STATUS
1 ABRIN  NISHA  
D/O JABIRULLA KHAN
2 REJINA BANU  
D/O ABDUL RAHIM
3 JAFRAN  
D/O SAMSU
4 RAKSANA BANU  
D/O SEENI MUSABAR KHAN
5 ABSANA BANU  
D/O NASMYDEEN
6 SABRIN NISHA  
D/O SYED IBRAHIM
7 ABISA BANU  
D/O MYDEEEN
8 UMAR RASITHA  
D/O SYED ABDUL KADER
9 SHIRIN FARHANA  
D/O AJIS
10 NASIHATH NISHA  
D/O SYED ABTHAHIR

RUNNING (GIRLS)
S.NO. NAME STATUS
1 SABIKA  
D/O RAFIQ
2 THASIYA  
D/O ANWAR
3 JAINATH BANU  
D/O
4 NATHIRA  
D/O SYED KASIM
5 NOORUL AMARINA  
D/O SYED IBRAHIM
6 BENASIR  
D/O SIDDIQ
7 NASIYA BANU  
D/O KAJA
8 NISHA  
D/O ABDUL KADER
9 NASIYA BANU  
D/O MUJIB RAHUMAN
10 THASIRA  
D/O ALKARIS