புதியவை

ஞாயிறு, 31 மார்ச், 2013

மேடைப் போட்டி மாணவர்கள் stage students- 2013


நாடகம்
1.       எஸ். புரோஸ் கான்
2.       என். அஹமது அலி
3.       எம். முசாபார் கான்
4.       எஸ். மக்சிபா பேகம்
5.       எஸ். அரபு நிசா
6.       பி. புரோசிக்கா பானு
7.       எஸ். நசிரா பானு

பேச்சுப் போட்டி
1.       எம். ஷர்மிளா பானு
2.       எம். ஜமிலத் நிசா
3.       எம். சுல்பியா பானு
4.       எஸ். ஷர்மிளா பானு
5.       எம். ஆயிஷா பானு
6.       எஸ். செய்யதலி பாத்திமா
7.       என். முசாபார் மைதீன்

மேடைக்கு மேலே மூளைக்கு வேலை
1.       ஜே. முஹம்மது ஜமீல்
2.       எம். ஜுமானா
3.       ஜே. முஹம்மது கைருல்
4.       ஐ. அப்ரோஸ் பானு
5.       எஸ். முஹம்மது பஜரத் அலி
6.       ஏ. ஹபீபா

உரையாடல்
1.       எம். மர்ஜுனா
2.       என். சாபிரா பானு
3.       எஸ். ஹாஜிரா
4.       எஸ். ஜைனுல் அரபியா
5.       டி. நபிலா பானு  
6.       எஸ். நிசியா
7.       எஸ். முஹம்மது பாசில்
8.       கே. அல்ஹமாஸ் அலி
9.       ஏ. முஹம்மது அஸார்
10.   ஜே. அபூபக்கர் சித்தீக்
11.   ஏ. நிஸ்ரின் பாத்திமா
12.   எம். ஜினோரியா

ஹதீஸ் மனனம்
1.       எஸ். பறக்கத் ஷாமிலா
2.       என். ரைஹானா பேகம்
3.       எம் உனைஸா பானு
4.       கே. ஜூம்மா பானு
5.       எச். மர்ஜானா பானு
6.       என். நவாஸ் நிசா
7.       எஸ். நஸ்ரின் ஜுமானா
8.       ஜே. பிஸ்மி பானு

துஆ மனனம்
1.       எம். ஜாவித் கான்
2.       கே, சதாம் ஹுசைன்
3.       எம். மகாதிர் முஹம்மது
4.       ஜே. ஜவாத் அலி
5.       எம். முஹீத்
6.       எம். முஹம்மது தவ்பான்

சுன்னத்துகள்
1.       ஏ. ஷமீம் மஸ்தான் கனி
2.       எச். முஹம்மது அல்ஹாரிஸ்
3.       எஸ். முஹம்மது ரிஸ்வான்
4.       எம். ஷேக் அப்துல்லாஹ்
5.       எஸ், முஹம்மது அபுல் கஸ்ஸாலி
6.       எம் அப்துல் பாசித் அலி
7.       ஏ. முஹம்மது சபீருல்லாஹ்
கிராஅத்
1.       எம். ராஷிதா பானு
2.       கே, முஹம்மது ஹனீப்
3.       எஸ். முஹம்மது சுல்தான்
4.       கே. அம்சத் அலி
5.       ஏ. ரஹ்மத் நிசா
6.       எஸ். துல்பியா
7.       எம். முஹம்மது சாதிக்

வினா விடை
1.       எஸ். தரீக்குல் ஜாஸ்மின்
2.       ஐ. நூர் ஜாஹிரா
3.       ஏ. சப்ரன் ஷாமிலா
4.       எஸ். பைசா பானு
5.       எஸ். மரியம் ஆயிஷா
6.       ஏ. பைரோஸ் பானு
7.       என் பிஸ்மி பாத்திமா
8.       எஸ். சீனி ஹசனத்துல் அஸ்பியா
9.       ஜே. பாசிலா பானு
10.   எஸ். கன்சுல் அரபியா

முக்கிய குறிப்புகள்
1.       ஜே. முஹம்மது நூருல் பார்ஹான்
2.       எஸ். சீனி இம்ரான் கான்
3.       ஆர். காதர் அலி
4.       எஸ். தச்பீக் அலி
5.       டி. அப்துல் கலாம்
6.       ஏ. ஜமீல் ஹைதர்
7.       எஸ். சபிக்கா பானு
8.       எஸ். அப்ரோஸ் பானு
9.       ஏ. நிஹாருதீன்
10.   என். முஹம்மது பாரிஸ்
11.   எஸ். சீனி சுபைதா

பாடல்
1.       ஐ. சீனி அரபாத்
2.       கே. பைசல் ஹுசைன்
3.       ஆர். உமர் பாரூக்
4.       எஸ். ஹசன் அலி
5.       ஏ. நூர் சாபிர்
6.       எஸ் சல்மான் கான்
7.       எஸ். ஆஷிக் அலி
8.       ஏ. ஜாகிர் கான்
9.       எஸ். அப்சல் கான்
10.   எஸ். அப்துர் ரஹ்மான்
11.   எஸ். யூசுப் ரபீக்
12.   ஏ. அப்துஸ் சலாம்
13.   கே. முஹம்மது ராஷித்
14.   என். மகாதீர்
15.   எஸ். அக்மல் ஹலிமா
16.   ஆர். ஆயிஷா பானு
17.   ஏ. மகாதிர்
18.   ஏ. முஜிபுர் ரஹ்மான்
19.   எஸ். ஷாருக்கான்
20.   ஏ. நஸ்ரின் பானு


கலிமா போட்டி
1.       ஏ. நூருல் ஆஷிகா
2.       எஸ். செய்யதலி பாத்திமா